De oorsprong De wensbeelden De samenwerking De daden van partners De inspraakprocedure De onderzoeken De verdieping De toekomstdromen De daden van de gemeente De inhoudsopgave

 

 

De visie

Drie doelen, acht wensbeelden,
een visie


 

Wat moet er gebeuren om de binnenstad van Leiden te verbeteren? De visie geeft daar antwoord op.

> Drie doelen
> Acht ambities
> Visie op Leiden: behouden en vernieuwen
> Elke wijk een eigen karakter
> Visie in zes hoofdpunten
> Verbeteringen per gebied en per straat

 

Drie doelen

Het programma Binnenstad kent de volgende doelen:

1. Meer bezoekers trekken

 • De bewoners van de binnenstad, de inwoners van Leiden, de regio-inwoners, de landelijke bezoekers en de internationale bezoekers leggen een (herhaald) bezoek af aan de binnenstad van Leiden;
 • Er worden meer bezoeken afgelegd door meer bezoekers en/of door herhalingsbezoeken;
 • Het aantal combinatiebezoeken - meerdere activiteiten in één bezoek – neemt toe;
 • Het aantal meerdaagse bezoeken – bezoek met minimaal één overnachting – neemt toe.

2. Hogere bestedingen stimuleren

 • De bezoeker besteedt per bezoek een groter bedrag in de binnenstad;
 • De omzet van aanbieders in de binnenstad neemt toe door meer bezoeken en/of door meer bestedingen per bezoek;
 • De werkgelegenheid in de binnenstad neemt toe door omzetstijging en door meer vraag naar aanbod voor bezoekers;
 • Het investeringsvermogen van de aanbieders en eigenaren in de binnenstad neemt toe.

3. Hogere waardering oogsten

 • De verschillende bezoekersgroepen hebben veel waardering voor het genoten aanbod in de binnenstad;
 • De binnenstad van Leiden heeft een positief imago bij de verschillende potentiële bezoekersgroepen.

< terug

 

Acht ambities

Naast drie doelen heeft het programma Binnenstad acht ambities, vertaald in wensbeelden. De verwachting is dat na uitwerking van de acht ambities vanzelf de drie doelen worden gehaald. De acht ambities, ook wel wensbeelden genoemd, luiden:

 • Betere kwaliteit van de openbare ruimte (wethouder John Steegh);
 • Beter beheer van de openbare ruimte (wethouder John Steegh);
 • Betere kwaliteit van de bebouwde omgeving (wethouders Pieter van Woensel en Jan Jaap de Haan);
 • Betere bereikbaarheid (wethouder John Steegh);
 • Meer en betere parkeergelegenheid (wethouders John Steegh en Marc Witteman);
 • Meer en betere winkel- en horecavoorzieningen (wethouders Pieter van Woensel en Marc Witteman);
 • Meer en beter aanbod van culturele activiteiten en evenementen (wethouder Jan Jaap de Haan);
 • Meer en betere promotie (wethouder Marc Witteman).

Meer weten over deze acht ambities? Kijk dan bij De Wensbeelden

< terug

 

Visie op Leiden: behouden en vernieuwen

De visie op de Leidse binnenstad schetst enerzijds het ideale eindplaatje en anderzijds de weg waarlangs we die kunnen bereiken. Bovendien schrijft de visie voor hoe de betrokken partijen (partners in de stad, aanbieders in de stad, ontwikkelaars/beleggers en de gemeente Leiden) samenwerken.

Behouden en vernieuwen

Moderne, succesvolle steden ontwikkelen en vernieuwen zich langs twee sporen. Enerzijds verbeteren zij de oude ‘historische’ binnenstad. Anderzijds voegen zij nieuwe creatieve stadswijken toe. Voorbeelden van innovatieve extra’s in oude steden zijn het Groninger Museum, de IJ-oevers in Amsterdam, de Kop van Zuid in Rotterdam en Ceramique in Maastricht. Leiden verschilt op essentiële punten van deze voorbeelden, maar de noordoostelijke rand van Leiden biedt een enorme kans aan nieuwe, creatieve bedrijven.

Vernieuwen

De noordoostelijke rand van Leiden krijgt een nieuwe, creatieve functie.  De Meelfabriek wordt een complex met vele functies: creatieve bedrijvigheid, onderwijs, wonen, designhotel, kunst & cultuur, sport & wellness, detailhandel, horeca en parkeren. Met Nieuw Leyden krijgt de stad een nieuwe creatieve wijk.

Behouden

De historische binnenstad van Leiden kent vele kwaliteiten. De behoudende strategie komt erop neer dat we benutten wat er al is en het waar nodig versterken. Maar wel binnen de grenzen die de historische binnenstad stelt.

Yin en yang

Het samenbrengen van de vernieuwende en de behoudende strategie biedt perspectief op een prachtig eindresultaat. Er ontstaat een mooi evenwicht tussen de historische binnenstad en de innovaties aan de noord-oost rand. Het is te vergelijken met de Chinese begrippen Yin en Yang. Dit zijn de twee tegengestelde elementen van het universum. Zij zijn met elkaar in evenwicht en vullen elkaar aan. Zo vormen ze één dynamisch geheel. Als we het vertalen naar de stad is Yin de noordoostelijke rand met de Haven/Meelfabriek als bruisend veelzijdig cultureel centrum. En Yang staat voor de historische binnenstad met de Haarlemmerstraat–Donkersteeg en Aalmarkt als centrum van het kernwinkelgebied.

< terug

 

Elke wijk een eigen karakter

Kijkend naar de binnenstad, hebben de wijken binnen de singels allemaal hun eigen karakter. De Pieterswijk is de klassieke universiteitswijk met statige gebouwen en daarbij passende horeca. Het gebied rond de Beestenmarkt is veel minder statig en de bebouwing is veel kleinschaliger. Dit is het populaire uitgaansgebied van Leiden. Ten oosten van de Hooigracht wordt voornamelijk gewoond. Deze woonwijk heeft een heel ander karakter dan die ten zuiden van het Levendaal. Zo heeft elke wijk een andere opbouw en een andere sfeer. De groene singelrand vormt de duidelijke begrenzing van de binnenstad.

De waterstructuur is van oudsher een belangrijk raamwerk voor de stad. Binnen dit raamwerk ontwikkelt de stad zich. Veel inmiddels gedempte waterlopen vormen de assen in de stad. Door deze aantrekkelijke en levendige assen worden nieuwe en oude plekken met elkaar verbonden. Door de komst van de RijnGouwelijn over de Hooigracht en de Langegracht ontstaan nieuwe assen en veranderen oude assen van betekenis. Wat wordt de betekenis van de Haarlemmerstraat? Blijft dit een langgerekte winkelstraat, waarvan de betekenis afneemt?  Hoe ontwikkelt de Breestraat zich zonder de economische impuls van de RijnGouwelijn? Welke ingrepen zijn daar nodig? Hoe wordt de Aalmarkt als hart van het kernwinkelgebied goed bereikbaar? Welke kansen biedt de Langegracht voor de komst van publieks-, cultuur- en woonfuncties?  Hoe kunnen deze kansen worden benut? Wat wordt de economische betekenis van de Hooigracht?

< terug

 

Visie in zes hoofdpunten

Wat moet er gebeuren om de binnenstad van Leiden te verbeteren? Het antwoord op deze vraag ligt vervat in een visie:

 1. Het gebied Haarlemmerstraat – Donkersteeg – Hoogstraat – Aalmarkt vormt het economische hart van de binnenstad.
 2. De bereikbaarheid van dit stadshart is goed geregeld via zogenoemde ‘bronpunten’, plekken waarlangs veel mensen de stad binnenstromen. Dat zijn voor Leiden het Centraal Station, de Morspoort en de Garenmarkt en – ter ondersteuning –  de Kaasmarkt en de Lammermarkt.
 3. Aantrekkelijke wandelroutes verbinden de bronpunten met het economisch hart van de binnenstad.
 4. De Beestenmarkt en de Haven zijn aantrekkelijke verblijfgebieden (horeca) en vormen de scharnierpunten tussen het economische hart, bronpunten (Beestenmarkt) en andere centra, zoals het Meelfabriekcomplex (Haven).
 5. De eigen functie en signatuur van verschillende delen van de binnenstad zijn versterkt (historische/academische cultuur in de Pieterswijk, stedelijke cultuur in het cultuurkwartier, moderne creatieve cultuur aan de noordoostelijke singelrand en hoge kwaliteit van wonen in diverse gebieden en in diverse categorieën).
 6. De binnenstad wordt omsloten door alle openbare ruimtes (parken en dergelijke) aan de binnenzijde van de singels met elkaar te verbinden (doorgaande singelwandeling).

< terug

 

Verbeteringen per gebied en per straat

Hieronder een gedetailleerde opsomming van wat er moet gebeuren om de visie van het programma Binnenstad te verwezenlijken.

 1. Het A1 kernwinkelgebied concentreert zich op de Haarlemmerstraat, de kruising met de Mare, de verbinding met V&D via de Donkersteeg en de Hoogstraat. Uitbreiding van dit gebied wordt gerealiseerd met de ontwikkeling van de Aalmarkt met grotere units.
 2. De Breestraat wordt een kwaliteitswinkelgebied.
 3. Het zwerfmilieu in de kleine straten en stegen rond het kernwinkelgebied, tussen de Breestraat en de Haarlemmerstraat en tussen de Pieterswijk en de Breestraat blijft behouden en wordt bij voorkeur versterkt.
 4. Om de belevingskwaliteit van het kernwinkelgebied en de zwerfgebieden te vergroten, worden deze autoluw gemaakt.
 5. Om bezoekers naar dit kernwinkelgebied te brengen, moeten goed bereikbare bronpunten worden gecreëerd aan de rand van de binnenstad (parkeren en openbaar vervoer en aanvullende retailvoorzieningen). Het verschil tussen hoofdbronpunten en ondersteunende bronpunten is de schaal: bij de hoofdbronpunten moeten parkeervoorzieningen van zo’n 1000 plaatsen gerealiseerd worden. De hoofdbronpunten zijn het Centraal Station, de parkeerplaatsen de Morspoort en op de Garenmarkt. Ondersteunende bronpunten zijn de Kaasmarkt en de Lammermarkt.
 6. Het stationsgebied wordt een aantrekkelijk gebied met vele functies in een mooie, nieuwe architectuur (hotel, bioscoop, discotheek, horeca, Visitor Centre). Het is aantrekkelijk, makkelijk en duidelijk overstappen tussen trein, tram, bus, taxi, fiets en auto. Wandelen wordt aantrekkelijk gemaakt. Het station zelf biedt retail en ontspanning voor de treinreiziger en andere publieksgroepen. 
 7. Het autogebruik is beperkt. Doorgaand verkeer wordt buiten de binnenstad omgeleid. Alleen bezoekers met bestemming binnenstad vinden hun weg en een parkeerplaats in de binnenstad.
 8. Dynamische route- en parkeerinformatie moet beschikbaar zijn.
 9. Voor bezoekers die met de fiets komen, moeten er toegankelijke fietsstallingen bij de bestemming zijn en op diverse plaatsen fietsklemmen in straten en stegen.
 10. De routes van de bronpunten naar het hart van de stad moeten kort en aantrekkelijk zijn. Daarvoor is het nodig om de openbare ruimte te verbeteren, maar ook te investeren in aanpalende functies. De bestemming moet herkenbaar zijn op het bronpunt en langs de route.
 11. De entree van de stad vanaf het station wordt verbeterd: de openbare ruimte biedt een minder rommelig aanzien, er komt grab&go retail voor de flinke stroom passanten en de uitstraling van de route van de Stationsweg tot in de Steenstraat wordt sterk verbeterd.
 12. De scharniergebieden op de wandeling vanaf de bronpunten moeten ruimte tot ontspanning bieden en kwaliteit uitstralen. De Beestenmarkt is een belangrijke schakel in de stad, omdat daar de loopstromen uit het station en de Morspoortgarage samenkomen. We kunnen de Beestenmarkt aantrekkelijker maken door daar terrassen en watertoerisme samen te brengen.
 13. Ditzelfde geldt op een kleinere schaal voor de Haven in de Ververbuurt. Die vormt de schakel tussen de ontwikkelingen in de Meelfabriek en de Haarlemmerstraat. Ook in de Haven moeten horeca en het watertoerisme bij elkaar komen. In de ‘Jonkpanden’ trekt een restaurant van topklasse publiek van in en buiten Leiden. De Haven gaat kwaliteit uitstralen door de nieuwe galerieën, designshops en terrassen die daar een plek zullen vinden.
 14. De Lammermarkt en de Beestenmarkt zijn de locaties voor grootschaliger evenementen. De Lammermarkt krijgt een groene uitstraling (vergelijkbaar met het Museumplein in Amsterdam) en de Beestenmarkt krijgt het karakter van een echt plein.
 15. Delen van de binnenstad hebben en houden een eigen signatuur: historische/academische cultuur in de Pieterswijk, stedelijke cultuur in het cultuurkwartier, moderne creatieve cultuur aan de noordoostelijke singelrand en een hoge kwaliteit van wonen in diverse gebieden).
 16. Deze delen van de binnenstad met hun eigen signatuur vormen het decor voor specifiek daarbij passende evenementen.
 17. Er ontstaat een sterke en bruisende cultuurclustering bij de Oude Vest en de Oude Singel – de Schouwburg, het Scheltema Complex, de Lakenhal, muziekcentrum De Nobel en de Marekerk met de ruime programmering en diverse faciliteiten. Deze cultuurclustering vormt ook de verbinding met de noordoostelijke singelrand.
 18. De delen van de binnenstad die niet ‘economisch’ ontwikkeld worden, blijven bewust rustiger woongebieden (diverse gebieden). Kwaliteitsverbetering is in sommige delen noodzakelijk. Er komt ruimte voor Topmilieu wonen, met name in de noordoost flank van de binnenstad.
 19. Voor verschillende publieksgroepen worden woningen ontwikkeld in de   noordoostelijke singelrand.
 20. In het kernwinkelgebied wordt studentenhuisvesting mogelijk gemaakt door woningen boven winkels te ontwikkelen. De ontwikkelingen in de noordoostelijke singelrand leveren met hun mix van cultuur, creativiteit en bedrijvigheid een passend woon- en leefmilieu voor studenten met een wat meer stedelijke, moderne cultuursmaak.
 21. In elk gebied heeft de horeca een verschillend, bij de locatie/het gebied passend karakter en publieksgroep, zoals de Beestenmarkt en de Haven.
 22. De assen van de Rijn Gouwe Lijn (Hooigracht en Langegracht) krijgen nieuwe betekenis. Aan de nieuwe, groene Langegracht kunnen publieke en culturele functies komen. En de Hooigracht wordt aantrekkelijker door het doorgaand verkeer eruit te halen.
 23. De Meelfabriek ontwikkelt zich tot een multifunctioneel nieuw centrum met vele functies: creatieve bedrijvigheid, onderwijs, wonen, designhotel, kunst & cultuur, sport & wellness, detailhandel, horeca en parkeren.
 24. Een extra haven is bij de Meelfabriek gekomen en er is een onafgebroken doorvaart over de singels mogelijk. Op de gehele route zijn nieuwe afmeerlocaties.
 25. Aan de noodoostelijke singelrand zijn oude industriële complexen herontwikkeld tot culturele centra en ruimten voor creatief ondernemerschap. Zo biedt de Nieuwe Energie ruimte aan creatieve bedrijvigheid: ‘nieuwe economie in oude gebouwen’. In het 50KV- station wordt kunst gemaakt en getoond.
 26. In Nieuw Leyden is nieuwe architectuur op woningen toegepast door particulier opdrachtgeverschap.
 27. De verschillende locaties op de singelrand zijn onderling verbonden door groene, op beleving van cultuur gerichte parken. Deze hebben elk een eigen thema gekregen. Nieuwe bruggen verbinden de verschillende wateroevers met elkaar. Nieuwe architectuur toont zich in alle (her)ontwikkelingen. Een aaneengeregen wandel-, skate- en (mogelijk) fietspromenade verbindt alle elementen. Beleving staat centraal en levert een diversiteit aan aantrekkelijke indrukken op.

< terug


 
 

 

 

 

 

 

 

Stel je voor...

Stel je voor...