De oorsprong De visie De wensbeelden De daden van partners De inspraakprocedure De onderzoeken De verdieping De toekomstdromen De daden van de gemeente De inhoudsopgave

 

 

De samenwerking

Met partners aan de slag


 

De samenwerking geeft een overzicht van de partners die samenwerken in het programma Binnenstad en hoe zij dat gaan doen.

 

Dit zijn de partners

Het programma Binnenstad beschouwt alle partijen die een belang hebben in de binnenstad als partners en stimuleert hen een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het programma.
De gemeente beheert de openbare ruimte. Zij moet zorgen voor een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid. Maar wie bepalen verder het aanzien en de sfeer van de binnenstad? Allereerst zijn dat de bewoners, door de manier waarop ze wonen en met de openbare ruimte omgaan. De eigenaren van monumenten verfraaien de openbare ruimte bijvoorbeeld door hun panden goed te onderhouden. Daarnaast timmeren de Universiteit, de Hogeschool Leiden en het ROC aan de weg, net als musea en culturele voorzieningen. Leiden kent ook nog een een aantal winkeliers-, wijk- en culturele verenigingen die belang hebben bij een aantrekkelijke binnenstad. Samen vormen zij de partners.

< terug

 

Samen zijn we verantwoordelijk

Hoewel niet alle partijen in de stad dezelfde belangen hebben, vinden ze elkaar in hun streven de kwaliteit van de binnenstad te verhogen. De gemeente ziet het als haar taak om een centrale visie op de toekomst van de stad te formuleren. Die moet ondernemers en eigenaren verleiden in de stad te investeren. Veel partners werken al nauw met elkaar samen. Zij vinden elkaar in Leiden Marketing, het platform dat de promotie van de stad voor zijn rekening neemt. Daarbij nemen zij de slogan ‘Leiden. Stad van ontdekkingen’ tot leidraad. Verder werken allerlei partijen samen in het Centrummanagement. Denk aan ondernemers, vastgoedeigenaren, winkeliers, horeca-uitbaters, de museumgroep Leiden, de Kamer van Koophandel, de BV Leiden, de Horecabond Nederland en de Raad voor Nederlandse detailhandel. Het Centrummanagement is niet alleen belangenbehartiger van de ondernemers. Zij spreekt hen ook aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. De centrummanager stimuleert ondernemers hun steentje bij te dragen aan de plannen voor de stad.

< terug

 

Binnenstadsconvenant als vertrekpunt

Partners en gemeente leggen in een zogenaamd binnenstadsconvenant vast wat ieders bijdrage is aan het programma. Omdat partijen zich voor langere tijd vastleggen, zullen de afspraken minder aan bestuurlijke veranderingen onderhevig zijn. Dat kan partijen over de streep trekken om te investeren. Partijen kunnen ook een locatiegericht convenant sluiten. Bijvoorbeeld voor de herinrichting van een plein of straat.

Kijk voor een overzicht van de bijdragen per partner aan het Programma Binnenstad bij De daden van partners.

< terug

 

Binnenstadsoverleg houdt vinger aan de pols

Het is belangrijk dat de partijen die het binnenstadsconvenant straks ondertekenen, betrokken blijven. Eén keer per jaar vindt daarom een groot binnenstadsoverleg plaats. Daar bespreken betrokkenen de voortgang van het programma Binnenstad en de plannen voor het komende jaar.
Daarnaast is er ook een klein binnenstadsoverleg. Daaraan nemen de volgende partijen deel:
de programmamanager van de gemeente, de accountmanager Bedrijven van de gemeente, de wijkmanager Binnenstad van de gemeente, de centrummanager, Vecovab, de vier winkeliersverenigingen, de Raad voor Nederlandse Detailhandel, Koninklijke Horecabond, de Universiteit, Museumgroep Leiden, de directeur van Leiden Marketing.

De bewonersvertegenwoordigers overleggen met de wijkmanager Binnenstad in de districtsraad. De wijkmanager maakt onderdel uit van het programmateam. De bewoners worden uitgenodigd voor het jaarlijkse grote binnenstadsoverleg. De programmamanager kan te allen tijde op verzoek aan de vergaderingen van de districtsraad deelnemen. Gemeente en partners komen ook bijeen op locatiegerichte bijeenkomsten.

< terug

 


 
 

 

 

 

 

 

 

Stel je voor...

Stel je voor...